Dr. Love -
Ñîôèÿ
***ïðåñëàâ***
Offline
29 ., Ñîôèÿ,
Ñåêñè Ìàöå
Offline
45 ., Ñîôèÿ,
ÀíÒóÓó
Offline
20 ., Ñîôèÿ,
MaNeKeNa
Online
25 ., Ñîôèÿ,
ìåðè
Offline
28 ., Ñîôèÿ,
»  Ñåìåéñòâî »  

kak da si namerq gadje
zdr doktore kak da si hvana gadje ve4e ot mnogo vreme tarsq i ni si namiram kak da si namerq otgovor pls


Óàóóó ... ðàíî òè å îùå çà òàêèâà íåùà ... ñïîêî ... èìàé òúðïåíèå ... âñè÷êî ñ âðåìåòî ñè ...( 1 ) |